חצות  w. Mitternacht

חדשות  pl. Nachrichten

להרצח v. ermordet werden

נרצח er wurde ermordet

מתנקש m. Attentäter

סיום m. Ende

עצרת w. Versammlung

תמיכה w. Unterstützung

מהלך m. Gang

כיכר m. Kreisel

יחיד m. Individuum

לירות v. schießem

ירה er schoß

טווח קצר m. aus der Nähe

כשעמד ל... al ser vor hatte

כדורים pl. Kugeln

צוות m. Team

להחיש v. eilig transportieren

הוחש wurde eilig transportiert

להעביר v. transportieren

הועבר er wurde transportiert

חדר ניתוח m. OP

להאבק v. kämpfen

נאבק er kämpfte

מאבק m. Kampf

חיים pl. Leben

להכריע v. bewältigen

הכריע wurde bewältigt

מוות m. Tod

ראש מדינה m. Staatsoberhaupt

נשיא m. Präsident

סגן m. Stellvertreter

ממשלה w. Regierung

זמן מה m. eine Weile

עתונאי m. Journalist

הודעה w. Mitteilung

להתכנס v. s. versammeln

ישיבה w. Sitzung

אבל m. Trauer

משפטים pl. Jura

תושב m. Bewohner

חוקרים pl. Ermittler

חוג m. Fakultät

מתנחל m. Siedler

לנער חצן v s. distanzieren